Проєкт рішення виконавчого комітету  "Про розподіл функціональних обов'язків між міським гол..."  № 08 від 03.02.2021р. 
Документ №08 від 03.02.2021р. Прийнятий
        

 
Рішення

Рішень немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

03.02.2021p. - ПрийнятийПроєкт
Кулік Л.А.
УКРАЇНА
ПОПАСНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
 
РІШЕННЯ
 
м. Попасна
 

З метою здійснення повноважень, віднесених до відання органів місцевого самоврядування, поліпшення вирішення організаційно-процедурних питань виконавчого комітету міської ради, у зв’язку зі змінами структури апарату виконавчого комітету та виконавчих органів Попаснянської міської ради, керуючись  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   виконавчий комітет Попаснянської міської ради           

ВИРІШИВ:

 1. Затвердити розподіл функціональних обов’язків між міським головою,  заступниками міського голови, керуючим справами виконкому міської ради (у новій редакції) згідно з додатком 1.

2.  Встановити, що  заступники міського голови, керуючий справами несуть персональну                   

     відповідальність за стан справ у дорученій їм сфері.

 1. Рішення виконавчого комітету міської ради від 21.12.2015 № 100 «Про  розподіл функціональних обов'язків між  міським головою, заступниками міського голови, керуючим справами виконкому міської ради (у новій редакції)»  вважати таким, що втратило чинність.
 2. Контроль   за  виконанням   даного   рішення  покласти  на  міського  голову Онищенка Ю.І.                 Міський голова                                                                            Ю.І.Онищенко
Підготувала: Кулік, 2-07-02                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                          рішення виконкому

                          міської ради 

                          12.02.2021 № ___


Розподіл функціональних та посадових  обов'язків між  міським головою,   заступниками міського голови, керуючим справами виконкому міської ради


Онищенко Юрій Іванович –  міський голова


Забезпечує здійснення в межах, наданих законодавством, повноважень органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади на території Попаснянської міської ради, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади.

Організовує в межах, визначених   Законом «Про місцеве самоврядування в Україні», роботу   Попаснянської міської ради та її виконавчого комітету, підписує їх рішення, видає розпорядження у межах своїх повноважень.

Вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради.

Вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету міської ради, щодо структури  виконавчих органів та загальної чисельності їх працівників.

Призначає на посади та звільняє з посад у встановленому законодавством порядку керівників  підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності  територіальної громади, укладає з ними контракти.

Призначає на посади та звільняє з посад у встановленому законодавством порядку посадових осіб виконавчих органів Попаснянської міської ради, службовців та обслуговуючий персонал апарату виконавчого комітету міської ради.

Здійснює керівництво апаратом   виконавчого комітету.

Спрямовує та координує діяльність заступників міського голови, керуючого справами виконкому міської ради, керівників відділів виконкому міської ради та виконавчих органів.

Скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради.

Забезпечує підготовку на розгляд ради проєктів плану соціально-економічного розвитку міста, цільових програм, місцевого бюджету та звіту про його виконання,  рішень ради з інших питань, що належать до її відання, оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання.

Є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою. 

Представляє територіальну громаду міста, раду та її виконавчий комітет у відносинах з  державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства.

Звертається до суду щодо  скасування актів   місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження міської ради та її виконавчого комітету.

Укладає від імені територіальної громади міста, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства. Підписує договори оренди земельних ділянок.

Очолює:

 • міську раду;
 • виконавчий комітет;
 • створені комісії.

Вносить на розгляд ради пропозиції про нагородження відзнаками міської ради та присвоєння почесних звань.

Веде особистий прийом громадян та забезпечує на території міської ради додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань.

При здійсненні наданих повноважень   міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою міста, відповідальним - перед  радою. Міський голова щорічно звітує міській раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчим комітетом міської  ради.

Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів ради  міський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчого комітету ради у будь-який визначений ними термін.

Здійснює чергування при виконкомі міської ради у неробочі та святкові дні.

Здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», чинним законодавством.

У межах повноважень, наданих чинним законодавством, міський голова спрямовує, координує і контролює роботу: 

Фінансового відділу Попаснянської міської ради.


Загальні функціональні обов’язки заступників міського голови, керуючого справами виконкому міської ради


Заступники міського голови, керуючий справами виконкому міської ради:

 1. Забезпечують реалізацію повноважень виконавчого комітету міської ради у відповідних напрямах діяльності, спрямовують, координують та здійснюють оперативний контроль за діяльністю відповідних відділів щодо:   
 • формування та виконання місцевого бюджету;

контролю, аналізу і оцінки стану економічного та соціального розвитку міста у відповідних сферах;

 • виконання вимог положень Конституції України, Законів України, постанов Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, актів Президента України, рішень міської ради та її виконавчого комітету;
 • виконання розпоряджень та доручень міського голови;
 • підготовки проєктів документів.
 1. Відповідають за підготовку відповідних питань для розгляду на пленарних засіданнях сесії міської ради та засіданнях виконавчого комітету.
 2. Відповідно до функціональних повноважень здійснюють розгляд звернень громадян, окрім тих, які згідно з законодавством належать до розгляду міського голови, ведуть особистий прийом громадян.
 3. Вносять пропозиції міському голові щодо вирішення питань керівних кадрів відповідних відділів, а також вносять пропозиції щодо притягнення їх до відповідальності згідно з розподілом обов’язків та чинним законодавством.
 4. Відповідають за кваліфіковане та своєчасне виконання відділами  виконавчого комітету, підприємствами, установами комунальної власності рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, інших документів, а також інших повноважень, передбачених законодавством.
 5. Мають інші повноваження, передбачені чинним законодавством.
Заступник міського голови

  Табачинський Михайло Миколайович

Питання:

контроль організації роботи підприємств житлово-комунального господарства, які знаходяться у комунальній власності територіальної громади міста Попасна, відповідно до його напрямків роботи;

контроль організації роботи щодо розробки, запровадження  інвестиційних програм та проєктів щодо виділення субвенцій;

організовує роботу щодо розробки, запровадження  інвестиційних програм та проектів щодо виділення субвенцій;

організація розробки та реалізації програми розвитку житлово-комунального господарства міста Попасна,  інших цільових програм  відповідно до його напрямків роботи, а також здійснення контролю за їх виконанням;

         координація діяльності водоканалізаційних, газопостачальних підприємств міста;

займається питаннями енергопостачання та зовнішнього освітлення територій міста;

координує архітектурно-містобудівні питання, питання будівництва, капітального ремонту, технічного стану і утримання жилого фонду, ремонту доріг міста, питання ефективного використання земельних ресурсів;

координує дотримання в виконкомі міської ради вимог чинного законодавства у сфері державних  закупівель.

Бере участь в розробці  проєктів місцевого бюджету та забезпеченні його виконання відповідно до своїх направлень роботи. 

Керує роботою:

фінансово-господарського,  організаційного, юридичного відділів та відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконкому  міськради відповідно до своїх напрямків в роботі.

Очолює комісії:

 • адміністративну комісію;
 • комісію по обстеженню технічного стану будівель і споруд; 
 • комісію по обстеженню об'єктів соціальної сфери;
 • комісію для списання майна та матеріальних цінностей в виконкомі міської ради. 

Координує діяльність:

комунального підприємства «СКП» відповідно до своїх напрямків в роботі.


Бере  участь в організації та проведенні загальноміських свят міста.

Веде особистий прийом громадян.

Здійснює чергування при виконкомі міської ради у святкові, неробочі та вихідні дні.

У разі відсутності міського голови виконує його повноваження в частині керівництва виконавчим комітетом міської ради за розпорядженням міського голови.

Виконує інші виконавські та розпорядчі функції за дорученням міського голови.

Заступник міського голови

Хащенко Дмитро Вікторович


Питання:

контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства;

контроль дотримання тарифів на  житлово-комунальні послуги, на послуги з поводження з побутовими відходами, послуги з перевезення пасажирів;

координація питань щодо:

приватизації об’єктів комунальної власності територіальної громади;  

надання послуг з поводження з побутовими відходами в місті Попасна;

охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів і забезпечення екобезпеки; 

забезпечення здійснення заходів щодо поводження з безпритульними тваринами;

запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру;

благоустрою міста, координує роботу з організації виконання Правил благоустрою на території міста Попасна, забезпечення утримання в належному стані кладовищ;

  забезпечення стабільної роботи міського пасажирського транспорту та всіх видів зв'язку в місті;

  впровадження заходів щодо реалізації програми з енергоефективності;

організації роботи щодо здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Сприяє розвитку малого бізнесу, надання допомоги підприємцям, які займаються розробкою та впровадженням інноваційно-інвестиційних проєктів, виробництвом товарів народного споживання, будівельних матеріалів, надання побутових та інших послуг населенню.

Бере участь в розробці  проєктів місцевого бюджету та забезпеченні його виконання відповідно до своїх напрямків роботи. 

Керує роботою:

відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконкому  міськради відповідно до його напрямків  роботи.

Очолює комісії:

 • конкурсний комітет  з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування;
 • комісія на право оренди майна, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади м.Попасна;
 • по обстеженню зелених насаджень, що підлягають знесенню чи  пересаджуванню;             
 • міська евакуаційна комісія;
 • постійно діюча комісія з питань поводження з безхазяйними відходами на території міста;
 • комісія із затвердження додаткових списків громадян, які мають право на одержання приватизаційних паперів у місті Попасна.

Координує діяльність:

  приватних підприємств, які надають житлово-комунальні послуги населенню, послуги поводження з побутовими відходами. 

  підприємств житлово-комунального господарства, які знаходяться у комунальній власності територіальної громади міста Попасна, відповідно до його напрямків роботи.


Бере  участь в організації та проведенні загальноміських свят міста.

Веде особистий прийом громадян.

Здійснює чергування при виконкомі міської ради у святкові, неробочі та вихідні дні.

У разі відсутності міського голови виконує його повноваження в частині керівництва виконавчим комітетом міської ради за розпорядженням міського голови.

Виконує інші виконавські та розпорядчі функції за дорученням міського голови.

Заступник міського голови

Гапотченко Ірина Вікторівна

  

Питання:

взаємодія з правоохоронними органами, політичними партіями та рухами, релігійними конфесіями, громадськими організаціями, ветеранськими організаціями, що діють на території міської ради;

вивчення громадської думки на території міста;

проведення  мітингів, маніфестацій та інших акцій у місті;

участь в розробці  проєктів місцевого бюджету та забезпеченні його виконання відповідно до своїх направлень роботи;

соціальний захист  та соціальне забезпечення населення;

організація та проведенні загальноміських свят міста, культурно-масових заходів в місті,    урочистостей з нагоди державних, професійних та  традиційних міських свят;

розвиток  фізкультури  і спорту;

молодіжна політика;

профілактика та боротьба зі злочинністю; 

організаційно-методична робота з головами вуличних  та квартальних комітетів;

організація роботи щодо  дотримання в місті прав громадян на житло;

сприяння роботі з дітьми та молоддю міста, координація роботи з  виявлення обдарованих дітей  та молоді міста;

відзначення  мешканців  міста державними нагородами, відзнаками та нагородами Попаснянської міської рали, присвоєння почесних звань;

організація відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого  самоврядування;

сприяння проєктній та інвестиційній діяльності та взаємодії з міжнародними партнерами з питань розвитку територій;

взаємозв’язок виконавчих органів ради із засобами масової інформації, що діють у місті, координує  розміщення інформації  на офіційному веб - сайті міської ради;

Підтримує зв'язки виконкому міськради з закладами культури, фізкультури і спорту в місті та взаємодіє з керівництвом  району з   питань проведення культурно-масові заходів, розвитку  фізкультури  і спорту, молодіжної політики в місті.

Сприяє роботі  шкільних та позашкільних закладів освіти міста,  взаємодія з закладами охорони здоров'я  міста.

  Керує роботою:

відділу економічного розвитку та проєктно-інвестиційної діяльності, фінансово-господарського, організаційного, загального  відділів, військово-облікового столу виконкому міської ради відповідно до своїх напрямків роботи.

         Очолює комісії:

громадська комісія з житлових питань при виконкомі міської ради 

         наглядова рада з питань розподілу і утримання житла у гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових територій

         комісія із загальнообов'язкового державного соціального страхування  у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.

Координує діяльність:

ПМПЗОВ «Салют», МСЗ «Відродження», КУ Попаснянської міської ради «Трудовий архів територіальних громад району». 


Веде особистий прийом громадян.

Здійснює чергування при виконкомі міської ради у неробочі та святкові дні.

Виконує інші виконавські та розпорядчі функції за дорученням міського голови.Керуючий справами виконкому міської ради

Кулік Любов Анатоліївна

Питання:

         організація роботи з підготовки проєктів документів відповідно до вимог діловодства, чинного законодавства з питань, що регламентують роботу виконавчого комітету міської ради, його відділів, перспективних та поточних планів роботи міської ради та її виконавчого комітету;

координація роботи щодо розгляду звернень громадян у виконавчому комітеті, перевірки їх стану відповідно до законодавства;

управління архівною справою;

   організація роботи, пов’язаної з кадровими питаннями;

   забезпечення виконання вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших нормативно-правових актів з питань роботи з кадрами;

забезпечення реалізації заходів щодо добору кадрів, підвищення їх кваліфікації, навчання і стажування;

здійснення кадрового діловодства;

координація роботи в виконкомі міської ради щодо доступу до публічної інформації;

координація роботи в виконкомі міської ради щодо обробки та захисту персональних даних;

координація в виконкомі міської ради роботи щодо надання адміністративних послуг;

складає  план роботи виконкому міської ради, у разі відсутності секретаря ради складає перспективний план роботи міської ради;

організація підготовки засідань виконавчого комітету, засідань сесій міської ради, матеріалів  і проєктів рішень для розгляду на засіданнях та своєчасне доведення прийнятих рішень до виконавців і населення, контроль за їх виконанням;

контроль зберігання  офіційних документів виконавчого комітету міської ради, доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку.

Бере участь у здійсненні виконкомом міської ради заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого  самоврядування.

Бере участь в розробці  проектів місцевого бюджету та забезпеченні його виконання відповідно до своїх направлень роботи. 

Бере участь у забезпеченні гласності у роботі міської ради та її виконавчого комітету,  здійсненні взаємозв’язку виконавчих органів ради із засобами масової інформації, що діють у місті, координації  розміщення інформації  на офіційному веб - сайті міської ради.

Керує роботою:

загального, організаційного,  юридичного відділів, відділу надання адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради відповідно до своїх направлень роботи.

         Очолює комісії:

конкурсна комісія для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування виконкому міської ради;

експертна комісія.   

   

Бере  участь в організації та проведенні загальноміських свят міста.

Веде особистий прийом громадян.

Здійснює чергування при виконкомі міської ради у святкові, неробочі та вихідні дні.

Виконує інші виконавські та розпорядчі функції за дорученням міського голови.


           Керуючий справами                                                                          Любов КУЛІК


                                                                                                     Додаток 2

                          до рішення виконкому

                          міської ради 

                          12.02.2021  № Порядок  взаємозаміщення між  міським головою, 

заступниками міського голови, керуючим справами виконкому міської ради

  на час їх відсутності


 

 

Кого заміщають

Хто заміщає


Онищенко Ю.І. 


     -    Табачинський М.М.


Табачинський М.М.


Хащенко Д.В.

 • Хащенко Д.В.


 • Табачинський М.М.


Гапотченко І.В.


Кулік Л.А.   

 

 • Кулік Л.А.


 • Гапотченко І.В.

 

            Керуючий справами                                                                             Любов КУЛІК
2020-2021 © Всі права застережено.