Розпорядження міського голови  "Про визначення уповноваженої особи з питань запобігання..."  № 02-02/304 від 28.12.2020р. 
Документ №02-02/304 від 28.12.2020р. Чинний
        

 
Проєкти документа

Пректів немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

28.12.2020p. - Прийнятий

 
Публікації документаУКРАЇНА
ПОПАСНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
 
від 28.12.2020  № 02-02/304
м. Попасна
 

У зв’язку з кадровими змінами в апараті виконавчого комітету міської ради, на виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції», наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.03.2020 № 102/20 «Про затвердження Типового положення  про уповноважений підрозділ (уповноважену особу)з питань запобігання та виявлення корупції»,  відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:


1.  Визначити спеціаліста І категорії – юриста юридичного відділу виконавчого комітету Попаснянської міської ради – СОЛОДКУ Юлію Володимирівну уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції.

2. Ознайомити  Солодку Ю.В. під підпис з цим розпорядженням.

            3.  Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Міський голова                                                                               Ю.І. Онищенко
Підготував: Віталій Коваленко

Додаток

до розпорядження міського голови

від «___»____________ № _______
                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ:

                                                             Міський голова

                                                                                   ___________ Ю.І.Онищенко

                                                                             „___”___________20__р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

начальника юридичного відділу виконавчого комітету

Попаснянської міської ради Коваленко В.П.


1. Загальні положення.


1. Начальник юридичного відділу виконавчого комітету Попаснянської міської ради (в подальшому – начальник юридичного відділу) очолює юридичний відділ, організовує його роботу, забезпечує юридичний супровід діяльності міської ради та її виконавчого комітету, здійснює запобігання порушення прав і законних інтересів міської ради та її виконавчого комітету, є уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції.

2. Начальник юридичного відділу призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

3. Начальник юридичного відділу підпорядковується міському голові, заступнику міського голови.

4. Начальник юридичного відділу повинен мати вищу юридичну освіту та стаж роботи за спеціальністю не менше 5 років.

5. Начальник юридичного відділу при виконанні службових обов’язків керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими Законами України, Постановами Верховної Ради України, Указами Президента України, Постановами та Розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Рішеннями Конституційного Суду України, іншими нормативно-правовими актами органів державної влади, місцевого самоврядування, рішеннями міської ради та її виконкому, розпорядженнями міського голови.


2. Обов’язки начальника юридичного відділу виконавчого комітету Попаснянської міської ради


6. Начальник юридичного відділу:

  1. Здійснює керівництво юридичним відділом.
  2. Забезпечує дотримання вимог діючого законодавства України під час підготовки та прийняття нормативних актів міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.
  3. Інформує міського голову про необхідність вжиття заходів щодо скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства або таких, що втратили чинність і готує відповідне подання.
  4. Бере участь у підготовці проектів рішень міської ради та виконкому, розпоряджень міського голови, що носять правовий характер.
  5. Готує та погоджує проекти нормативних актів міської ради її виконавчого комітету, міського голови, у межах питань, віднесених до його компетенції.
  6. Здійснює методичне керівництво правовою роботою міськради та її виконавчого комітету, надає правову допомогу депутатам міської ради, структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради, розглядає звернення громадян з правових питань.
  7. Готує за участю інших підрозділів матеріали для передачі до слідчих та судових органів, здійснює облік та зберігання судових справ.
  8. Бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, дає правові висновки за фактами виявлених правопорушень.
  9. Бере участь у здійсненні організаційно-практичних заходів щодо зміцнення фінансової та трудової дисципліни, збереження майна, соціального захисту працівників, а також притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності.
  10. Веде довідково-інформаційну роботу з питань законодавства та нормативних актів, облік чинного законодавства.
  11. Проводить роботу з правової пропаганди, ознайомлює посадових осіб з нормативними актами, що стосуються їх діяльності, а також зі змінами у чинному законодавстві.
  12. Організовує облік та зберігання актів законодавства, роботу з документами у відповідності з чинним законодавством.
  13. Здійснює контроль за діяльністю адміністративної комісії виконавчого комітету Попаснянської міської ради та її відповідального секретаря.
  14. Здійснює контроль за діяльністю громадської комісії з житлових питань виконавчого комітету Попаснянської міської ради та її секретаря.
  15. Здійснює роботу у напрямку боротьби, профілактики, попередження корупції.


3. Права начальника юридичного відділу виконавчого комітету Попаснянської міської ради


7. Начальник юридичного відділу має право:

  1. Представляти у встановленому законодавством порядку інтереси міської ради та її виконавчого комітету в судах та інших органах під час розгляду правових питань та спорів.
  2. Вносити пропозиції міському голові про притягнення до відповідальності працівників, допустивших неякісне та несвоєчасне виконання своїх посадових обов’язків, бездіяльність, порушення норм етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування.
  3. Вимагати дотримання вимог діючого законодавства від структурних органів виконавчого комітету та його працівників, а також від підприємств, які належать до комунальної власності територіальної громади м.Попасна.
  4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ, організацій документи, розрахунки, інші матеріали необхідні для виконання службових обов’язків.
  5. Брати участь у засіданнях міської ради та її виконавчого комітету, комісій міської ради та виконавчого комітету та інших нарадах.
  6. За дорученням міського голови здійснювати перевірки дотримання законодавства України на підприємствах, установах, організаціях комунальної власності територіальної громади м. Попасна та в структурних підрозділах виконавчого комітету.


4. Завдання та права начальника юридичного відділу виконкому міської ради як уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції


 1. Основними завданнями начальника юридичного відділу виконкому міської ради, як уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції є:

1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

3) участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

4) проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

5) проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю;

6) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.


 1. Відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

2) надає міській раді, структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради, підприємствам, установам, організаціям комунальної власності територіальної громади міста та їх окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

3) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб міської ради та її виконавчого комітету, вносить пропозиції щодо усунення таких ризиків;

4) надає допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, проводить у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, їх перевірку на наявність конфлікту інтересів, а також здійснює логічний та арифметичний контроль декларацій;

5) у разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок невідкладно письмово повідомляє про це відповідному суб’єкту декларування для подання ним письмового пояснення та/або виправленої декларації;

6) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими чи службовими особами міської ради та її виконавчого комітету, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, інформує в установленому порядку про такі факти міського голову, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

7) веде облік працівників міської ради та виконавчого комітету, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

8) взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

9) розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників міської ради або виконавчого комітету до вчинення корупційних правопорушень.

11. Втручання у діяльність уповноваженого під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на нього обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань, забороняється.

12. Начальник юридичного відділу виконкому міської ради, як уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції має право:

1) отримувати від інших структурних підрозділів міської ради та її виконавчого комітету інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю;

2) отримувати від працівників міської ради та її виконавчого комітету усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок), а також щодо виявлених логічних та арифметичних помилок у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;

3) ініціювати перед міським головою питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на нього завдань.

13. Начальник юридичного відділу виконавчого комітету міської ради бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

14. Начальник юридичного відділу виконкому міської ради під час проведення службових розслідувань (перевірок) має право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій міської ради та її виконавчого комітету, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

15. Начальник юридичного відділу виконкому міської ради може залучатися до проведення:

1) експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються органом виконавчої влади, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень;

2) внутрішнього аудиту органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.


5. Відповідальність начальника юридичного відділу виконавчого комітету Попаснянської міської ради


16. Начальник юридичного відділу виконавчого комітету Попаснянської міської ради несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань, доручень та обов’язків, бездіяльність, порушення норм етики поведінки посадової особи органу місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.       Керуючий справами                                                                Л.А.КулікЗ посадовою інструкцією ознайомлений                                                          В.П.Коваленко

«____»_________________20___ р.   
2020-2021 © Всі права застережено.