Рішення виконавчого комітету  "Про затвердження Положення про порядок погодження режим..."  № 63 від 20.06.2013р. 
Документ №63 від 20.06.2013р. Чинний
        

 
Проєкти документа

Пректів немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

20.06.2013p. - Прийнятий

 
Публікації документаУКРАЇНА
ПОПАСНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
 
РІШЕННЯ
 
від 20.06.2013  № 63
м. Попасна
 

Про затвердження Положення про

порядок погодження режиму роботи

об’єктів торгівлі, ресторанного господарства,

побутового обслуговування та іншого

призначення на території м. Попасна


Відповідно до п.п.9 п. а, п.п.4 п.б ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», статті 3 Закону України «Про захист населення від шкідливого впливу шуму, вібрації та інших фізичних факторів», ст.10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  п.13 Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833, п.25 Правил побутового обслуговування населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.1994 № 313 (із змінами), п.16 Правил роботи дрібно роздрібної торговельної мережі, затверджених наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 08.07.1996 № 369 (із змінами), на виконання рішення міської ради 14.07.2011  № 13/10 «Про затвердження Правил благоустрою території міста Попасна» (із змінами), з метою усунення порушень громадського порядку у нічний час доби, впорядкування та забезпечення зручного для населення режиму роботи  об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення на території м. Попасна, виконавчий комітет Попаснянської міської ради


ВИРІШИВ:


 1. Затвердити Порядок погодження режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення, розміщених на території м. Попасна (додаток 1).
 2. Затвердити форму бланка погодження режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення, розміщених на території м. Попасна  (додаток 2).
 3. Затвердити форму бланка заяви щодо погодження режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення, розміщених на території м. Попасна (додаток 3).
 4. Дане рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення.
 5. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на організаційний відділ виконавчого комітету міської ради.
 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Табачинського М.М.
          Міський голова                  Ю.І.Онищенко
Додаток  1

до рішення

виконавчого комітету міської ради

від 20.06.2013  № 63


 

П О Р Я Д О К

погодження режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення, розміщених на території м. Попасна 


РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Порядок погодження режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення, розміщених на території м. Попасна розроблено відповідно до п.п.9 п.а,  п.п.4 п.б ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.13 Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006  № 833, п.25 Правил побутового обслуговування населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.1994  № 313 (із змінами), п.16 Правил роботи дрібно роздрібної торговельної мережі, затверджених наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 08.07.1996  № 369 (із змінами) та інших нормативних документів, що регламентують торговельну діяльність та діяльність у сфері послуг.

1.1 Даний Порядок визначає процедуру надання документів та встановлення за узгодженням з власниками зручного для населення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення, розміщених на території м. Попасна.

1.2 Об'єктами благоустрою є сукупність усіх територій міста, що складаються з окремих територій (їх частин) різного цільового призначення, у тому числі територій сільськогосподарського призначення (до їх переведення в інші категорії за міськими функціями), житлової та громадської забудови, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, територій промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, іншого призначення.

Спецiально вiдведеним  мiсцем  для  торгiвлi та надання послуг вважається примiщення або його частина (окремо розташованого, вбудованого чи прибудованого),  вiдведена для  торгiвлi чи  надання послуг, мiсця для торгiвлi та надання  послуг  поза  примiщеннями - на  майданчиках і вулицях мiста, у мiсцях вiдпочинку, інше.

       1.3 Погодження режиму роботи об'єкту торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг це документ встановленого зразка, який визначає режим роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг (у тому числі розміщених і в тимчасових спорудах), які розміщені на території м. Попасна

       Погодження режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення, розміщених на території м. Попасна (у тому числі розміщених і в  тимчасових спорудах), видається на кожний об’єкт торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг на підставі рішення виконавчого комітету Попаснянської міської ради.

       

РОЗДІЛ 2

ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ


       Торгова дiяльнiсть - iнiцiативна, самостiйна дiяльнiсть юридичних осiб і фізичних осiб-пiдприємців, дiяльностi по здiйсненню купiвлi і продажу споживчих товарiв та наданню послуг з метою одержання прибутку.

Роздрiбна торгiвля - сфера пiдприємницької дiяльностi по продажу товарiв або послуг на пiдставi усного або письмового договору купiвлi-продажу безпосередньо кiнцевим споживачам для їх власного некомерцiйного використання.

Визначення «об’єкти торгiвлi» у цьому роздiлi слiд розумiти у такому значеннi:           

-торговий центр – група торгових об’єктiв та сфери послуг, зосереджених в одному мiсцi та керованих, як єдине цiле, якi за своїми типами, розмiрами і мiсцезнаходженням функціонально вiдповiдають потребам обслуговуваної чи торгової зони.

-магазини - стацiонарнi об’єкти роздрiбного продажу товарiв, якi займають окремi примiщення або будiвлi та мають торговельний зал для покупцiв. Магазин може знаходитися в окремих примiщеннях, будiвлях, або займати їх частину та можуть бути:

-за товарною спецiалiзацiєю - продовольчi, непродовольчi, змiшанi;

       -за товарним асортиментом - спецiалiзованi, неспецiалiзованi, унiвермаги,  унiверсами, будинки торгiвлi, торговельнi, торговельно-побутовi центри (комплекси);

       -за формами торгiвлi - звичайного типу, самообслуговування, торгiвлi за зразками, торгiвлi за попереднiм замовленням, дрiбнооптовi (для вiдпуску товарiв дитячим, лiкувальним та іншим закритим закладам за безготiвковим розрахунком), фiрмової торгiвлi та iншi.

Оптова база – основне господарське пiдприємство оптової торгiвлi, що здiйснює оптовi закупiвлi та поставки (продаж) товарiв і надає торговельнi послуги підприємствам і органiзацiям роздрiбної торгiвлi, громадського харчування та іншим суб’єктам пiдприємницької дiяльностi.

Склад-магазин – об’єкт, що має функцiональнi площi, до яких входять торговельнi та складськi площi закритих та напiввiдкритих примiщень для зберiгання продажу великогабаритних товарiв (меблi, будiвельнi матерiали тощо), а також промислових та продовольчих товарiв оптом, дрiбним оптом та у роздрiбний продаж.

Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально - культурного чи іншого призначення для здiйснення пiдприємницької дiяльностi (далi – ТС) - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд і встановлюється тимчасово без улаштування фундаменту. Тимчасові споруди бувають пересувними та стаціонарними:

-пересувна тимчасова споруда – споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, у якій може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгiвлi та іншої підприємницької діяльності;

-стаціонарна тимчасова споруда – споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру має площу до 30 квадратних метрів.

Павiльйон торговий – об’єкт роздрiбного продажу товарiв, що займає окрему споруду полегшеної конструкцiї та має торговий зал для покупцiв.

Кiоск торговий - об'єкт роздрiбного продажу товарiв, що займає відокремлене примiщення для органiзацiї продажу товарiв без доступу в нього покупцiв.

Палатка торгова - об'єкт дрiбнороздрiбної торгової мережi збiрно-розбiрної конструкцiї, що займає вiдокремлене торгове мiсце.

Лоток (торгове мiсце) – вiдокремлене, спецiально обладнане мiсце поза магазином для здійснення роздрiбного продажу товарiв  із додержанням правил торговельного обслуговування населення та порядку розрахункiв із покупцями.

Аптека - заклад охорони здоров'я, основним завданням якого є забезпечення населення, закладiв охорони здоров'я, пiдприємств, установ та органiзацiй лiкарськими засобами шляхом здійснення роздрiбної торгiвлi.

Аптечний кiоск - структурний пiдроздiл аптеки, який створюється на пiдприємствах, установах та органiзацiях для роздрiбної торгiвлi готовими лiкарськими засобами, що вiдпускаються без рецептiв лiкаря.

Аптечний пункт - структурний пiдроздiл аптеки, який створюється у лiкувально-профiлактичних закладах для торгiвлi готовими лiкарськими засобами.

Буфет - заклад ресторанного господарства з обмеженим асортиментом готових страв і напоїв, розмiщений у спецiально обладнаному примiщеннi, де їжу споживають, як правило, стоячи чи продають на винос.

Кафетерiй - заклад ресторанного господарства з асортиментом гарячих та холодних напоїв, бутербродiв, сокiв, булочних, кондитерських виробiв, молока та молочнокислих продуктiв.

Пiдприємство ресторанного господарства - пiдприємство, призначене для виробництва кулінарної продукцiї,  кондитерських, булочних, інших виробiв і страв, їхнього продажу і устрої споживання;

- тип пiдприємства ресторанного господарства - вид пiдприємства з характерними рисами асортименту реалiзованої продукцiї, органiзацiї обслуговування споживачiв.

Ресторан – пiдприємство ресторанного господарства з широким асортиментом страв складного приготування, включаючи замовленi і фiрмовi лікеро-горілчані, тютюнові та кондитерськi вироби, з пiдвищеним рiвнем обслуговування у поєднаннi з органiзацiєю вiдпочинку.

Бар - пiдприємство ресторанного господарства з барною стойкою, що реалiзує змiшанi, міцні алкогольнi, слабоалкогольнi та безалкогольнi напої, закуски, десерти, мучнi кондитерськi та булочнi вироби, покупнi товари.

Кафе - пiдприємство ресторанного господарства та вiдпочинку споживачiв із наданням обмеженого у порiвняннi з рестораном асортименту продукцiї. Реалiзує фiрмовi, замовленi страви, вироби та напої.

Їдальнi – загальнодоступні або обслуговуючi певний контингент споживачiв пiдприємства громадського харчування, що виробляють та реалiзують страви залежно вiд меню по днях тижня.

Закусочна - пiдприємство ресторанного господарства з обмеженим асортиментом страв нескладного приготування з певного виду сировини та призначене для швидкого обслуговування споживачiв.

Букмекерська контора - одна або декілька букмекерських кас, якi об'єднанi в єдину систему-мережу, де приймаються ставки на ймовiрнi подiї і органiзатор гри зобов'язується виплатити гравцям, що виграли, суму виграшу, розмiр якої залежить вiд внесеної гравцем ставки і зазначеного до початку зазначеної подiї коефiцiєнта, застосованого для обчислення суми виграшу.

Автостоянка - спецiально обладнане мiсце для паркування автотранспорту, яке визначене на пiдставi мiстобудiвної документацiї органом мiсцевого самоврядування для стоянки автотранспорту, позначене дорожнiми знаками згiдно з Правилами дорожнього руху, має тверде покриття (асфальт, бетон тощо), розмiтку мiсць стоянки автотранспорту, може мати огорожу, в тому числi тимчасову.

Вiдеозал - примiщення, пристосоване для показу фiльмiв на магнiтних або електронних носiях через вiдеопроекцiю, обладнане кiноекраном та стацiонарно встановленою апаратурою, призначеною тільки для демонстрування (публiчного показу) фiльмiв на магнiтних або електронних носiях.

Ринок - створений в установленому порядку на вiдведенiй земельнiй дiлянцi за рiшенням місцевого органу виконавчої влади чи органу мiсцевого самоврядування суб'єкт господарювання або його вiдокремлений пiдроздiл, функцiональними обов'язками якого є надання послуг та створення для продавцiв і покупцiв належних умов у процесi купiвлi-продажу товарiв за цiнами, що складаються залежно вiд попиту і пропозицiї.

Готель - пiдприємство будь-якої органiзацiйно-правової форми та форми власностi, складається з номерiв, надає готельнi послуги, якi не обмежуються щоденним заправлянням лiжок, прибиранням кiмнат та санвузлiв.

Автозаправна станцiя - комплекс споруд для приймання, зберiгання та вiдпуску нафтопродуктiв для заправлення автотранспорту.

Камера схову - примiщення на територiї ринку, де зберiгаються товарно-матерiальнi цiнностi після закiнчення роботи ринку та у вихiднi днi.

Сезонна торгівля — мережа роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, яка відкрита для обслуговування населення на певний сезон року та яка не має закритого приміщення для перебування людей.

 


РОЗДІЛ 3

ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ПОГОДЖЕННЯ РЕЖИМУ РОБОТИ

ОБ’ЄКТІВ ТОРГІВЛІ, РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

ТА СФЕРИ ПОСЛУГ


3.1 Для отримання Погодження  режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення, розміщених на території м. Попасна (в тому числі розміщених і в ТС), необхідно подати на ім’я міського голови заяву затвердженого зразка (Додаток 3 додається) та комплект документів зазначених у розділі 4 даного порядку за встановленою процедурою.

3.2 Заява та документи подаються суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою, яка діє на підставі доручення, оформленого належним чином, в одному примірнику. 

          3.3 Розробником проекту рішення виконавчого комітету Попаснянської міської ради щодо Погодження  режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення, розміщених на території м. Попасна, визначено організаційний відділ виконавчого комітету Попаснянської міської ради.  

3.4 Погодження  режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення, розміщених на території м. Попасна (в тому числі розміщених і в ТС), оформлюється на підставі прийнятого рішення виконавчого комітету Попаснянської міської ради.

3.5 Погодження режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення, розміщених на території м. Попасна (у тому числі розміщених і в ТС), оформлюється організаційним відділом виконавчого комітету міської ради та підписується міським головою, заступником міського голови у перiод його вiдсутностi. 

3.6 Погодження  режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення, розміщених на території м. Попасна (у тому числі розміщених і в ТС), оформлене належним чином, видається організаційним відділом виконавчого комітету міської ради суб’єкту господарювання (заявникові) або уповноваженій ним особі, яка діє на підставі доручення, оформленого належним чином.

3.7 Термiн дiї Погодження  режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення, розміщених на території м.Попасна  (у тому числі розміщених і в ТС), встановлюється:

- для стаціонарних об’єктів – необмежений, але не більше терміну дії документів, вказаних в розділі 4 цього Положення;

- для об’єктів сезонної торгівлі – 1 рік, але не більше терміну дії документів, вказаних в розділі 4 цього Положення.

       3.8 Погодження режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення, розміщених на території м. Попасна (у тому числі розміщених і в ТС),  оформлюється та видається суб’єкту господарювання  протягом  30 календарних днів з моменту прийняття зави.

       3.9 Суб’єкт господарювання (заявник) несе вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть інформації, зазначеної у заявi та документах, що додаються до неї. Достовiрнiсть iнформацiї, наданої суб’єктом господарювання, може бути перевірена контролюючими та правоохоронними органами в ходi планових або позапланових перевiрок. У разi встановлення за результатами перевiрок факту подання в заявi та документах, що додаються до неї, недостовiрної інформацiї – суб’єкт господарювання несе відповідальність згідно діючого законодавства. РОЗДІЛ 4 

До заяви щодо Погодження  режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг додаються документи:


1) Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -  пiдприємцiв або копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -  пiдприємцiв;

2) копія документа, що посвідчує право власності або користування нежитлового приміщення, в якому розміщений об’єкт торгівлі, ресторанного господарства або сфери послуг (для ТС -  відповідний дозвільний документ на її розміщення);

3) копія правовстановлюючого документа, що підтверджує право користування або право власності на земельну ділянку, на якій розміщений відповідний об’єкт торгівлі, ресторанного господарства або сфери послуг, згідно ст. ст. 125, 126 Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі» (крім вищевказаних об’єктів, які розміщені у нежитлових приміщеннях багатоповерхових житлових будинків). 

Для потенцiйно небезпечних об’єктiв та у разi використання машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки, для об’єктів де здiйснюються ліцензійні види господарської дiяльностi, додатково надаються:

-для  аптечних закладiв - копiя паспорта аптеки, аптечного пункту, або аптечного кiоску, (у тому числі для юридичних осiб – копiя статуту);

       -для суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють лiцензiйний вид пiдприємницької дiяльнiсть - копiя лiцензiї на вiдповiдний вид дiяльностi;

       -для  оздоровчих, санаторно–курортних та лiкувальних закладiв – копiї  сертифiкатiв вiдповiдностi на готельнi послуги та послуги харчування, висновки відповідних контролюючих органів;

-для суб’єктiв господарювання або органiзацiй, якi надають туристичнi послуги – копiя ліцензії вiдповiдного органу на даний вид дiяльностi;


РОЗДІЛ 5

Порядок погодження режиму роботи кафе


5.1. Режим роботи кафе встановлюється відповідно до рішення виконавчого комітету Попаснянської міської ради.

5.2. Право здійснювати роботу в нічний час мають суб’єкти підприємницької діяльності, які:

- своєчасно здійснюють сплату місцевих податків та зборів і не мають заборгованість по сплаті податків від господарської діяльності;

- своєчасно проводять розрахунки за комунальні послуги та оренду приміщень комунальної власності;

- забезпечили  стан об’єктів громадського харчування, торгівлі та послуг  відповідно до вимог санітарно-гігієнічних, технологічних норм, центральним  водопостачанням, каналізацією та правил пожежного нагляду;

- у відношенні яких не надходило до виконавчого комітету міської ради скарг та заяв мешканців міста, які за результатами перевірки були підтверджені та прийняті відповідні заходи реагування.

5.3. В нічний час (з 22.00  до 07.00 години) забороняється проводити музичне озвучення прилеглої території до кафе (літніх майданчиків), та об’єктів послуг,  гучний спів і викрики відвідувачів, використання піротехнічних засобів.

5.4. Діяльність у нічний час може здійснюватися суб’єктами господарювання лише при наявності відповідного рішення виконавчого комітету Попаснянської міської ради та з дотриманням п. 5.2 цього Положення.

5.5. Рішення на здійснення  діяльності в нічний час  приймає виконавчий комітет міської ради за заявою суб’єкта господарювання та поданням Постійної комісії з обстеження об’єктів соціальної сфери.

5.6. Працівники кафе (літніх майданчиків) та об’єктів послуг (їх власники) несуть персональну відповідальність: за продаж алкогольних напоїв  і тютюнових виробів особам, які не досягли 18-річного віку; за дотримання громадського порядку та безпеки відвідувачів протягом усього робочого часу; за порушення тиші в нічний час.              РОЗДІЛ 6

Порядок подовження терміну дії

Погодження  режиму роботи об'єкту торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг


6.1. Для подовження терміну дії Погодження  режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення м. Попасна (у тому числі розміщених і в ТС), необхідно до закінчення терміну його дії подати заяву на ім’я міського голови за встановленою процедурою. До заяви додаються:

-оригінал Погодження  режиму роботи, термін дії якого закінчується;

-копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців  або копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - пiдприємцiв;

-копію подовженого документа на земельну ділянку та (або) копію подовженого документа на нежитлове приміщення, згідно якого встановлювався термін дії Погодження  режиму роботи. 

6.2. Подовження терміну дiї Погодження  режиму роботи оформлюється на бланку Погодження  режиму роботи та підписується міським головою, згідно розділу 3 даного Порядку. (затверджений бланк Погодження режиму роботи додається – Додаток 3).  

6.3. У випадку закінчення терміну дії Погодження  режиму роботи - дане Погодження  режиму роботи втрачає силу. Нове Погодження  режиму роботи надається на загальних умовах встановлених даним порядком.РОЗДІЛ 7

Порядок  призупинення дії  або  анулювання

Погодження  режиму роботи


7.1. Погодження  режиму роботи може бути призупинено в дiї або анульовано при порушенні суб’єктом господарювання умов, якi встановлені для розміщення даного об’єкта. У такому випадку організаційним відділом виконавчого комітету міської ради готується проект рішення виконавчого комітету Попаснянської міської ради про призупинення дії Погодження  режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення, розміщених на території м. Попасна (у тому числі розміщених і в ТС). У рішенні виконавчого комітету Попаснянської міської ради встановлюється термiн, на який призупиняється його дія для усунення відповідних порушень або приймається рішення про його анулювання.

7.2. Рішення виконавчого комітету Попаснянської міської ради про призупинення дії Погодження  режиму роботи або його анулювання, надсилається суб’єкту господарювання, Попаснянському РВ ГУМВС, та у разі потреби в інші установи та органiзацiї мiста у встановленому порядку.


РОДІЛ 8

Прикінцеві положення


8.1. У випадку зміни  суб'єкта  господарювання,  що здійснює торгівлю  або  надає  послуги у відповідному об’єкті та якщо при цьому змінюється товарна спеціалізація, оформлюється нове Погодження  режиму роботи.

8.2. У подовженні  терміну дії Погодження  режиму роботи може бути відмовлено у разі використання приміщення не за призначенням, систематичного порушення законодавства та у випадках, обумовлених нормативними документами.

       8.3. Погодження  режиму роботи видається особисто суб’єкту господарювання або довіреній особі, яка діє на підставі доручення оформленого належним чином. 

       8.4.  Доповнення і зміни до даного Положення можуть бути розглянуті на засіданні виконавчого комітету Попаснянської міської ради та затверджені його рішенням.

8.5. Погодження  режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення, розміщених на території м. Попасна (у тому числі розміщених і в ТС), оформлюється в двох екземплярах: для суб’єкта господарювання та виконавчого комітету Попаснянської міської ради.

8.6. У випадку втрати Погодження  режиму роботи, суб’єкт господарювання  звертається  до виконавчого комітету Попаснянської міської ради з заявою та копією документів згідно яких було прийнято рішення щодо надання Погодження  режиму роботи, яке втрачено. Організаційним відділом виконавчого комітету Попаснянської міської ради перевіряються документи та у разі, якщо термін дії втраченого Погодження  режиму роботи не закінчився, суб’єкту господарювання видається Погодження  режиму роботи з позначкою «дублікат».

8.7. Суб’єкт господарювання несе вiдповiдальнiсть за вiдсутнiсть Погодження  режиму роботи об’єкта в якому здійснює господарську діяльність згiдно з дiючим законодавством.

8.8. У разi вiдсутностi Погодження  режиму роботи, суб’єкт господарювання зобов’язаний отримати зазначене Погодження  режиму роботи відповідно до даного Порядку.

8.9. Погодження  режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення, розміщених на території м. Попасна (у тому числі розміщених і в ТС), оформлюється безоплатно.
    Заступник міського голови                                    М.М.Табачинський
Додаток  2

до рішення

виконавчого комітету

                                                                                                           міської ради

від  20.06.2013  № 63ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПОПАСНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

  

Погодження № _______

режиму роботи об’єкту торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення, розміщеного на території                                             м. Попасна 

Видане __________________________________________________________________

(найменування юридичної особи, або  прізвище, ім'я по батькові ФОП,  ідентифікаційний номер)


Юридична адреса юридичної особи, або місце проживання фізичної особи - підприємця _________________________________________________________________________

Зареєстрований _________________________________________________________________________


Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи - підприємця, або Витяг з Єдиного державного реєстру юридичної особи або фізичної особи – підприємця № ___________________ від ________________ 


Тип об'єкту, спеціалізація _______________________________________________________


Адреса об'єкту ________________________________________________________________


загальна площа ___________кв.м., торговельна площа ___________кв.м.

 

Погоджений режим роботи: щоденно з ____________по ______________

                                                 перерва з ____________ по ______________

                                                 вихідний день __________________________


Термін дії погодження: ______________________________________________________


Суб'єкт господарювання несе повну відповідальність за виконання норм чинного законодавства, які регламентують господарську діяльність у сфері торгівлі або сфері надання послуг, відповідно до погодженого режиму роботи.

  

Дата видачі погодження: "____"________20____р.

 

Видано згідно рішення виконавчого комітету Попаснянської міської ради                                 №_____ від __________р.


Міський голова        ___________________________


Вимоги, які пред’являється до суб’єкта господарювання, якому погоджено режим роботи об’єкту


       

       Суб’єкт господарювання  повинен здійснювати свою діяльність згідно:

 • з Законом України «Про захист прав споживачів»;
 • з діючим законодавством України та нормативними документами, що регламентують торговельну діяльність;
 • з діючими правилами торговельного обслуговування;
 • з порядком застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі та послуг;
 • з порядком про видачу “Погодження  режиму роботи” на розміщення об’єкту: з санітарними нормами та правилами; з ветеринарно-санітарними нормами та правилами; з правилами протипожежної безпеки; з правилами охорони праці;
 • з вимогами стандартів та нормативно-технічної документації, які пред’являються до товарів, продукції.


Відповідальність суб’єкта господарювання за виконання режиму роботи

та контроль за дотриманням його вимог


При порушенні вимог, зазначених у Положенні, на підставі актів перевірок, приписів контролюючих органів, “ Погодження  режиму роботи” підлягає вилученню на строк, встановлений органом, який його видав.

У разі повторного або систематичного порушення вищезазначених вимог                  “Погодження  режиму роботи” анулюється органом, який його видав.

Забороняється власником “Погодження  режиму роботи” використання об’єктів торгівлі, торговельно-виробничої сфери та послуг іншими фізичними та юридичними особами, проводити реалізацію товарів і продукції без належно оформленого                           “Погодження  режиму роботи”.

Видане “Погодження режиму роботи” повинно знаходитися на місці розміщення об’єкту .

У разі реорганізації, зміни юридичної адреси, місця прописки, найменування господарюючого суб’єкту,  Погодження  режиму роботи  підлягає перереєстрації за місцем його видачі.Ознайомлений                                        _____________________________

(ПІБ, підпис)Заступник міського голови                                    М.М.Табачинський


Додаток  3

до рішення

виконавчого комітету

міської ради

                                                                                            від  20.06.2013 № 63


                                                                                    Міському голові

                                                                                         _____________________

 

З А Я В А

на погодження режиму роботи

 Відповідно до п.п.4 п.б ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» прошу погодити режим роботи

_____________________________________________________________________________

назва об'єкту, режим роботи якого погоджується

_____________________________________________________________________________

місцезнаходження (адреса) об'єкта

_____________________________________________________________________________

вид діяльності згідно з КВЕД

_____________________________________________________________________________

у давальному відмінку повне найменування юридично особи (ім'я, по батькові та

____________________________________________________________________________________________

прізвище фізичної особи-підприємця) ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ,

_____________________________________________________________________________

ідентифікаційний номер ФОП, платника податків та інших обов'язкових платежів)

_____________________________________________________________________________

(ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи /фізичної,  особи-підприємця/уповноваженої особи)

_____________________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи/ місце проживання фізичної особи-підприємця)

Зареєстрований ______________________________________________________________

Реєстраційне свідоцтво № _________ від      ________________________

Запропонований режим роботи    з ___________ до __________ ;

                              обідня перерва  з ___________ до __________;

                              вихідні дні           ______________________________________________

тип об'єкту, спеціалізація ______________________________________________________

загальна площа ___________кв.м.,  в т.ч. торговельна _________ кв.м.

кількість робочих місць ________________________________________________________

посадкових місць _____________________________________________________________

(для підприємств ресторанного господарства)

 Дата відкриття_______________________________________________________________

 

Зобов'язуюсь дотримуватись вимог законодавства та інших нормативних документів, що регламентують торговельну діяльність (діяльність у сфері послуг)

___________                                                ________________________

           (телефон)                                                                                     (телефакс)


« ___ » __________ 20__ р.                                М.П. ______________________________

                                                                                                     (підпис керівника юридичної особи/

                                                                фізичної особи-підприємця,  уповноваженої особи)


Документи, що додаються до заяви:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


Заступник міського голови                                    М.М.Табачинський
2020-2021 © Всі права застережено.